Гісторыя, якой няма ў падручніках

Обложка книгиРэдакцыйная калегія: канд. гіст. навук Ніна Стужынская, канд. гіст. навук Віктар Астрога, докт. гіст. навук Захар Шыбека, канд. гіст навук Уладзімір Калаткоў.

Рэцэнзенты: д-р гіст. навук, праф. Ніна Пятрова (Масква), д-р гіст. навук, праф. Адам Мальдзіс.

Зборнік змяшчае даклады па маладаследаваных пытаннях гісторыі Бсларусі. Кніга будзе карысная для навукоўцаў, выкладчыкаў, настаўнікаў, аспірантаў і студэнтаў-гісторыкаў, усіх, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі.

Гісторыя, якой нямаў падручніках: Матэрыялы навук.-практ. канф.; Мінск, 27 крас. 2002 г. /Пад рэд. Н.Стужынскай. - Мн.: Адукацыя і выхаванне., 2002. - 184 с.

ISBN 985-471-043-2

© Калектыў аўтараў, 2002
© «Адукацыя і выхаванне», 2002

 

ЗМЕСТ

УСТУП

А. КИШТЫМОВ
1000 ЛЕТ БЕЛОРУССКОЙ ИСТОРИИ И 10 ЛЕТ БЕЛОРУССКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

И. КУЗНЕЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ В БЕЛАРУСИ (1944 - 1953-е гг.)

3. ШЫБЕКА
БЕЛАРУСКІ ШЛЯХ ДА ГАРАДСКОЙ ЦЫВІЛІЗАЦЫІ

В. ЯНОЎСКАЯ
НАЦЫЯНАЛЬНЫЯ АСПЕКТЫ Ў ДЗЕЙНАСЦІ ХРЫСЦІЯНСКАГА ДУХАВЕНСТВА (XIX - пачатак XX ст.)

В. ЦІШЧАНКА
ЭВАЛЮЦЫЯ ВЕЛІКАКНЯСКАЙ УЛАДЫ Ў ВКЛ (канец XIV - першая чвэрць XV ст.)

А. КИЛБАС
СОЦИАЛЬНАЯ И ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА ПРИВИЛЕГИРОВАННОГО СОСЛОВИЯ НА БЕЛАРУСИ XIV-XVI вв.

Н. АНОФРАНКА
СВЕЦКАЯ ЖАНОЧАЯ ДАБРАЧЫННАСЦЬ У ПЕРШАЙ ЧВЭРЦІ XIX ст.

А. ФІЛАТАВА
ВЫВУЧЭННЕ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СКЛАДУ НАСЕЛЬНЩТВА БЕЛАРУСІ ЯК КІРУНАК НАЦЫЯНАЛЬНАЙ ПАЛІТЫКІ ЦАРСКАГА ЎРАДУ (канец XVIII - першая палова XIX ст.)

С. РУДОВІЧ
БЕЛАРУСЬ У ПЕРШАЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЕ I РЭВАЛЮЦЫІ 1917 г.: АКТУАЛЬНЫЯ ПРАБЛЕМЫ ДАСЛЕДАВАННЯЎ

І. РАМАНАВА
НАРОДНАЯ ГАВОРКА ЯК ПАКАЗЧЫК АПАЗІЦЫЙНАСЦІ СЯЛЯНСТВА БАЛЬШАВІЦКАЙ УЛАДЗЕ (на прыкладзе 1930-х гг.)

Н. СТУЖЫНСКАЯ
СЯЛЯНСКІЯ АНТЫБАЛЬШАВІЦКІЯ ПАЎСТАННІ Ў БЕЛАРУСІ Ў 1918-1920 гг. СКРОЗЬ ПРЫЗМУ ЎЗАЕМААДНОСІН НАСЕЛЬНЩТВА I ЎЛАДЫ

В. РАБЫШКА
НАЦЫЯНАЛЬНА-ДЭМАГРАФІЧНАЯ СІТУАЦЫЯ НА БЕЛАРУСКА-ПОЛЬСКІМ ПАМЕЖЖЫ Ў ПОЛЬСКІХ ПЕРАПІСАХ ПЕРШАЙ ЧВЭРЦІ XX ст.

С. РОВНЕЙКО
ГЕНЕЗИС ИДЕИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ

Ю. ГРЫБОЎСКІ
1941 ГОД I ЛЁС ПОЛЬСКІХ ВАЕННАПАЛОННЫХ БЕЛАРУСКАГА ПАХОДЖАННЯ Ў САВЕЦКІХ ЛАГЕРАХ

В. КОВАЛЬ
БЕЛАРУСКАЯ ДЫЯСПАРА I ЭМІГРАНЦКАЯ ПЕРЫЁДЫКА Ў 20-ыя - 39 гг. XX ст
.

А. КУРЬЯНОВИЧ
ГЕРМАНСКАЯ ИСТОРИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ И ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМА

О. ПЕТРОВСКАЯ
МОРАЛЬ, ПРАВО И ЗАКОН В ЖИЗНИ ЖИТЕЛЕЙ БРЕСТА: реалии 1939-1941 гг.

А. ГАРД3ІЕНКА
АНТЫКАМУШСТЫЧНАЕ ПАДПОЛЛЕ Ў БЕЛАРУСІ (1944 -1953 гг.)

Н. ГАРДЗІЕНКА
АСАБЛІВАСЦІ ПАЗАСЯМЕЙНАГА ЖЫЦЦЯ ШЛЯХЦЯНАК ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА Ў XVIII ст.

П. МЕЛЬНИК
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВЕТСКОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

М. ЛЕБЕДЗЬ
КУЛЬТУРНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ БЕЛАРУСКАЙ ЭМІГРАЦЫІ Ў ФРГ (1965-1990 гг.)

І. ЛУЙГАС
БЕЛАРУСКАЯ СЯМ'Я АПОШНЯЙ ТРЭЦІ XX ст. ЯК ПРАДМЕТ МІЖДЫСЦЫПЛІНАРНАГА ВЫВУЧЭННЯ

Ю. МОРОЗОВА
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И МЕНТАЛИТЕТ БЕЛОРУСОВ

Белорусская женская лига
Тел./факс: +375 (17) 226-40-65
E-mail: belwl@yahoo.com